0948150292

Đối tượng nào không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả?

Đối tượng nào không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả?

Quyen Tac Gia1

Quyen Tac Gia1

Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả:
1. Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin là các thông tin báo chí ngắn hàng ngày, chỉ mang tính chất đưa tin không có tính sáng tạo.

Quyen Tac Gia

2. Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó bao gồm văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

3. Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

Sưu tầm