0948150292

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG QUÁ TRÌNH BẮT BUỘC CHUYỂN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG QUÁ TRÌNH BẮT BUỘC CHUYỂN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Để công tác chống hàng giả hàng nhái được hiệu quả hơn nữa. Các cơ quan chức năng nên phối hợp cùng các phương tiện truyền thông tăng cường tuyên truyền.

Để công tác chống hàng giả hàng nhái được hiệu quả hơn nữa. Các cơ quan chức năng nên phối hợp cùng các phương tiện truyền thông tăng cường tuyên truyền.

pháp luật sở hữu trí tuệ

Pháp luật sở hữu trí tuệ

   Theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành thì quyền và nghĩa vụ của các bên. Trong quá trình bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế. Và nội dung được chuyển giao không được quy định rõ ràng.

Khoản 1 Điều 145 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về những căn cứ được chuyển giao. Trong nội dung được chuyển giao sẽ có một trong những căn cứ này:

“a) Việc sử dụng sáng chế nhằm mục đích công cộng, phi thương mại, phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng bệnh. Chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội;

  1. b) Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không thực hiện nghĩa vụ sử dụng sáng chế quy định tại khoản 1 Điều 136 và khoản 5 Điều 142 của Luật này. Sau khi kết thúc bốn năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế và kết thúc ba năm kể từ ngày cấp Bằng độc quyền sáng chế;
  2. c) Người có nhu cầu sử dụng sáng chế không đạt được thoả thuận với người nắm độc quyền sử dụng sáng chế. Về việc ký kết hợp đồng sử dụng sáng chế mặc dù trong một thời gian hợp lý. Đã cố gắng thương lượng với mức giá và các điều kiện thương mại thoả đáng;
  3. d) Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế bị coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh…”

Điều 146 Luật sở hữu trí tuệ quy định về quá trình bắt buộc chuyển:

“Điều 146. Điều kiện hạn chế quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định bắt buộc

  1. Quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải phù hợp với các điều kiện sau đây:
  2. a) Quyền sử dụng được chuyển giao thuộc dạng không độc quyền;
  3. b) Quyền sử dụng được chuyển giao chỉ được giới hạn trong phạm vi và thời hạn đủ để đáp ứng mục tiêu chuyển giao và chủ yếu để cung cấp cho thị trường trong nước. Trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 145 của Luật này. Đối với sáng chế trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn. Thì việc chuyển giao quyền sử dụng chỉ nhằm mục đích công cộng, phi thương mại. Hoặc nhằm xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh;
  4. c) Người được chuyển giao quyền sử dụng không được chuyển nhượng quyền đó cho người khác. Trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với cơ sở kinh doanh của mình. Và không được chuyển giao quyền sử dụng thứ cấp cho người khác;
  5. d) Người được chuyển giao quyền sử dụng phải trả cho người nắm độc quyền sử dụng sáng chế một khoản tiền đền bù thoả đáng. Tuỳ thuộc vào giá trị kinh tế của quyền sử dụng đó trong từng trường hợp cụ thể. Phù hợp với khung giá đền bù do Chính phủ quy định.”

– Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao. Trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 137 của Luật này còn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

“a) Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế cơ bản cũng được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế phụ thuộc với những điều kiện hợp lý;

  1. b) Người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cơ bản không được chuyển nhượng quyền đó. Trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với toàn bộ quyền đối với sáng chế phụ thuộc”

Như vậy, căn cứ vào quy định pháp luật trên chúng ta có thể thấy rằng:

– Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển giao:

+ Không được chuyển nhượng quyền đó cho người khác.

+ Người được chuyển giao quyền sử dụng phải trả cho người nắm độc quyền sử dụng sáng chế một khoản tiền đền bù thoả đáng

+ Quyền sử dụng được chuyển giao chỉ được giới hạn trong phạm vi và thời hạn đủ để đáp ứng mục tiêu chuyển giao và chủ yếu để cung cấp cho thị trường trong nước.

– Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển giao:

+ Được trả một khoản tiền đền bù

+ Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế cơ bản cũng được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế phụ thuộc

quá trình bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

quá trình bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế