Cấm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động kiến trúc

Cấm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động kiến trúc

   TTO - Đây là vụ kiện liên quan đến kịch bản 'Ngày xưa' - vở diễn thực cảnh đầu tiên tại Việt Nam. Do đạo diễn Việt Tú xây dựng và Tuần Châu là chủ đầu tư.

   TTO - Đây là vụ kiện liên quan đến kịch bản 'Ngày xưa' - vở diễn thực cảnh đầu tiên tại Việt Nam. Do đạo diễn Việt Tú xây dựng và Tuần Châu là chủ đầu tư.

Cấm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động kiến trúc

  Quốc hội vừa thông qua Luật Kiến trúc, quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kiến trúc, trong đó có xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

  Chiều 13/6, Quốc hội đã thông qua Luật Kiến trúc, với 88,64% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật gồm năm Chương và 41 Điều, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Trong đó quy định ngày 27/4 hàng năm là Ngày Kiến trúc Việt Nam.

quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động kiến trúc

Quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động kiến trúc

  Luật Kiến trúc quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc.

  Đáng chú ý, Luật Kiến trúc giao Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức, nghiên cứu, khảo vai trò. Trách nhiệm của chính quyền địa phương trong hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực kiến trúc trên địa bàn.

  Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng Quy chế, UBND cấp tỉnh căn cứ nội dung về bản sắc văn hóa dân tộc trong định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam. Nếu thấy cần thiết sẽ xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương.

  Luật Kiến trúc quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kiến trúc: “Cản trở hoạt động quản lý kiến trúc và hành nghề kiến trúc”. Lợi dụng hành nghề kiến trúc gây ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia; lợi ích quốc gia; lợi ích dân tộc; trật tự xã hội; môi trường sống;

 

quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động kiến trúc

Quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động kiến trúc

   Bên cạnh đó là các quy định về quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan. Và  tổ chức, cá nhân; đưa, nhận hối lộ, thực hiện hành vi móc nối, trung gian trái pháp luật trong hoạt động kiến trúc; tiết lộ tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước. Và  tiết lộ thông tin kinh doanh do khách hàng cung cấp, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản. Hoặc pháp luật có quy định khác; xây dựng công trình kiến trúc không đúng với thiết kế kiến trúc. Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, giấy phép xây dựng; xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động kiến trúc.

 

                                                                                                                                        Nguồn biên soạn