Tư vấn thiết kế Logo thương hiệu

13/10/2020

Đăng kí nhãn hiệu, thương hiệu

Nhãn hiệu và Thương hiệu Phân biệt thương hiệu và nhãn hiệu. Nhãn hiệu thì có thể gắn với nội dung, chất lượng, có thể không. […]
13/10/2020

Đăng ký thương hiệu logo độc quyền

Đăng ký logo thương hiệu độc quyền nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu với logo thương hiệu của mình, là […]