Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hội nhập và xây dựng nền kinh tế tri thức