Bảo vệ quyền tác giả với các kết quả như thế nào trong luật sở hữu trí tuệ?