Đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu và một số điều cần lưu ý