Điều kiện bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả được quy định thế nào?