Doanh nghiệp thành lập sau bao lâu thì nên đăng ký thương hiệu?