Li xăng, nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ