Luật sở hữu trí tuệ có ý nghĩa gì trong xã hội hiện đại?