Lưu ý khi xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế