Mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng của quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp