Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam