Những đối tượng nào nên quan tâm đến luật sở hữu trí tuệ