Sản phẩm vẫn đang trong quá trình nghiên cứu có nên đăng ký quyền sở hữu trí tuệ hay không?