Sự khác biệt của nhãn hiệu và tên thương mại cần phải nắm rõ?