Tên miền và địa chỉ Internet cũng là vấn đề không thể coi thường!