Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm những ai?