Trường hợp nào sử dụng tác phẩm không phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao?