15 tháng không lấy được bằng chứng nhận, doanh nghiệp kiện Cục Sở hữu trí tuệ