2 câu hỏi về quyền tác giả trong luật sở hữu trí tuệ về âm nhạc mà ai cũng thắc mắc