Bản quyền và văn hóa trong luật sở hữu trí tuệ thế giới