Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo lãnh thổ và những ngoại lệ