Bảo hộ tên thương mại và nhãn hiệu, những tình huống có thể phát sinh