Bảo hộ thương hiệu, tên thương mại khi thành lập doanh nghiệp