Các biện pháp hữu hiệu để giúp các tác giả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ