Cấm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động kiến trúc