Cần phải làm gì trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế