13/10/2020

Việt Nam chưa có cơ chế thi hành án hành chính

“Trong quá trình tư vấn pháp luật cho tổ chức, cá nhân, các luật sư tư vấn cho khách hàng về việc khởi kiện các quyết […]