Chuyển nhượng thương hiệu, cơ hội lớn cho nhiều doanh nghiệp nhỏ