Cục sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “gạo tánh linh”