Không đăng ký thương hiệu của doanh nghiệp và những bất lợi