Mối quan hệ của các cơ quan bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp?