Sau bao lâu thì nên đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm của mình?