Suy ngẫm từ một số vụ kiện tụng sở hữu trí tuệ ở nước ngoài gần đây