Tại sao bản quyền không cần đăng ký nhưng vẫn được bảo hộ?