Tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ trong sự phát triển của doanh nghiệp