Tầm quan trọng của việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại nước ngoài