Thẩm quyền và thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan