Thanh tra là gì? Nội dung thanh tra, kiểm soát về sở hữu công nghiệp?