Tổng Giám đốc WIPO cam kết hỗ trợ Việt Nam về sở hữu trí tuệ