Từ vụ Thần đồng đất Việt: nhìn ra các vụ tương tự của thế giới