Tỷ lệ vi phạm bản quyền tại Việt Nam lên tới 78%!!!