Vấn đề sở hữu trí tuệ và đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái